(اورژانس) کره جنوبی 5 مورد مرگ ناشی از کووید-19 را گزارش می دهد که تعداد آنها 34361 نفر است: KDCA

مطالب برگزیده