بیمه مدت دار کره جنوبی بازدهی 5 آوریل 2023

(%) تغییر شکل جلسه(%) (BP)

سل 1 ساله 3.
289 3.
281 + 0.
8

سل 2 ساله 3.
315 3.
336 -2.
1

سل 3 ساله 3.
264 3.
279 -1.
5

سل 10 ساله 3.
326 3.
316 + 1.
0

MSB 2 ساله 3.
332 3.
335 -0.
3

CB 3 ساله (AA-) 4.
072 4.
081 -0.
9

CD 91 روزه 3.
590 3.
590 0.
0

(END)

مطالب برگزیده