نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 28 (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) در ساعت 11:00 صبح از Yonhap Infomax، آژانس مالی و سنگر یونهاپ عبور می کند.

(%) (%)< /p>

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
51 3.
51

2-M 3.
53 3.
53

3-M 3.
53 3.
54

6-M 3.
61 3.
62

12-M 3.
62 3.
62

(END)

مطالب برگزیده