وادیوم کره جنوبی 7 آوریل 2023 بازده

(%) جلسه(%) فرد (BP)

سل 1 ساله 3.
282 3.
275 + 0.
7

سل 2 ساله 3.
304 3.
283 + 2.
1

TB 3 ساله 3.
240 3.
211 + 2.
9

سل 10 ساله 3.
289 3.
278 + 1.
1

MSB 2 ساله 3.
280 3.
263 +1.
7

CB 3 ساله (AA-) 4.
049 4.
022 +2.
7

CD 91 روزه هیچ

(END)

مطالب برگزیده